Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία Ωκεανός Coffee Company σέβεται τα δικαιώματα προσωπικοποίησης και ιδιωτικότητας όλων των ΧΡΗΣΤΩΝ. Αποδέχεται και δεσμεύεται ότι δεν θα δώσει προσωπικές πληροφορίες σε κανένα θεσμικό όργανο ή οργανισμό για οποιονδήποτε λόγο εκτός από τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα και για τις δικαστικές αρχές.

 Η χρήση των υπηρεσιών από τους χρήστες συνεπάγεται την εκ μέρους τους παροχή συναίνεσης προς την  Okeanos Coffee Company LTD και τις συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, για την επεξεργασία των δεδομένων τους στο πλαίσιο παροχής της υπηρεσίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει. Η  Okeanos Coffee Company LTD  διατηρεί αρχείο με τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών του ιστοτόπου ή της εφαρμογής τα οποία είναι τα ακόλουθα: το όνομα χρήστη, η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail), το φύλο του, ημερομηνία και η οικογενειακή του κατάσταση . Ο χρήστης υποχρεούται να παρέχει πληροφορίες για τον εαυτό του αληθείς, ακριβείς και έγκυρες καθώς και να ενημερώνει τα στοιχεία του, ώστε να διατηρούνται αληθή, ακριβή και έγκυρα.

Επίσης συλλέγονται αυτόματα και αποθηκεύονται στα αρχεία εγγραφών (log files) του διακομιστή (server) του διαδικτυακού τόπου, πληροφορίες από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιούν οι χρήστες (cookies), η IP (internet protocol) διεύθυνση, δεδομένα κίνησης και ειδικότερα οι κωδικοί πρόσβασης, η ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης και η διάρκεια της σύνδεσης με τον διαδικτυακό τόπο. Διευκρινίζεται ότι όλες οι ανωτέρω πληροφορίες που αποθηκεύονται στα αρχεία εγγραφών του διακομιστή (server) του διαδικτυακού τόπου αφορούν αποκλειστικά την διασύνδεση του χρήστη με τον συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο ή την εφαρμογή  και σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνονται και δεν αποθηκεύονται πληροφορίες που αφορούν την διασύνδεση του χρήση με άλλους διαδικτυακούς τόπους.

Λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική νομοθεσία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των Υπηρεσιών. Η  Okeanos Coffee Company LTD  δηλώνει και ο χρήστης των Υπηρεσιών αποδέχεται ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και αφορούν τον χρήστη αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, με σκοπό την παροχή των Υπηρεσιών του ιστοτόπου ή της εφαρμογής . Αποδέκτες των δεδομένων είναι η  Okeanos Coffee Company LTD , το προσωπικό της και οι συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες, καθώς και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο η  Okeanos Coffee Company LTD  υποχρεούται ή δικαιούται να ανακοινώνει τα δεδομένα, βάσει νόμου, διοικητικής ή δικαστικής απόφασης.


Οι χρήστες / μέλη έχουν το δικαίωμα να διορθώσουν ή να διαγράψουν τα προσωπικά τους δεδομένα ή/και να αδρανοποιήσουν την ιδιότητα του μέλους με ένα τηλεφώνημα με αστική χρέωση στο 2310 247924 ή αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση coffeeteller@okeanoscafe.com

Επίσης ο χρήστης δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί από την Okeanos Coffee Company LTD  με τους παρόντες όρους σχετικά με το δικαίωμα του:

α. Για ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων .

β. Για το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του που υφίστανται επεξεργασία

γ. Για αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων που τον αφορούν, σύμφωνα με το άρθρα 11-13 του Ν.2472/1997 για την προστασία φυσικών προσώπων από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.